1. Salgs- og leveringsbetingelser hos Trademinds ApS

1.1 Levering

Levering finder sted til den aftalte tid medmindre Selskabet ikke leverer de aftalte materialer til aftalt tid. Såfremt der ikke er aftalt nogen leveringstid, finder levering sted når Trademinds ApS’s arbejde er færdigt. Leveringsdato er kun gældende, i det omfang Selskabet leverer de aftalte materialer til aftalt tid. Overskrides den aftalte leveringsdato med mere end 30 dage har Selskabet mulighed for at annullere den del af aftalen, som er berørt af forsinkelsen. Dette gælder ikke såfremt det er hindringer der kan henføres til Selskabets forhold og Selskabet er blevet gjort opmærksom på dette. Ved levering af produktet har Trademinds ApS ikke længere ansvaret for vedligeholdelse medmindre andet er aftalt. Ved udbedring af større fejl, afvigelser eller mangler, som Trademinds ApS ikke med rimelighed er skyld i eller kunne have undgået, vil Selskabet blive faktureret per påbegyndte halve time efter Trademinds ApS gældende prisliste ved forudgående accept. Har Selskabet med rimelighed kunne gøre Trademinds ApS opmærksom på en fejl, mangel eller afvigelse i god tid inden levering, og har den manglende handling betydning for omfanget af udbedringen, vil blive Kundem faktureret per påbegyndte halve time efter Trademinds ApS gældende prisliste.

1.2 Ejendomsret

Når hele aftalens pris er betalt, overgår alle rettigheder over slutproduktet til Selskabet. Trademinds ApS har ret til at genbruge generelle dele af materiale lavet i forbindelse med serviceydelsen internt eller til andre kundeprojekter. Trademinds ApS har som udgangspunkt ikke ret til at kopiere større funktionalitet til et direkte konkurrerende produkt eller service. Dersom Selskabet ikke betaler Trademinds ApS den aftalte pris på det aftalte tidspunkt, kan Trademinds ApS vælge, ikke at overdrage ejendomsretten og dertil følgende rettigheder til det købte, til Selskabet. Selskabet kan til enhver tid få udleveret data og materiale som Selskabet har rettigheder til og som Trademinds ApS ligger inde med, ved skriftlig henvendelse til Trademinds ApS. Der kan gå op til 30 dage før udlevering, da data og materiale skal overdrages på fornuftig og forsvarlig vis. Trademinds ApS er ikke forpligtet til at beholde data og materiale mere end 1 år efter levering. Selskabet garanterer at al tekst, grafik, billeder, design, varemærker eller andet indhold overdraget til Trademinds ApS til brug på markedspladsen, er ejet af Selskabet, eller Selskabet har tilladelse fra rette ejer til at anvende det på markedspladsen.

1.3 Force Majeure

Medmindre Trademinds ApS har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter Trademinds ApS ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold eller lignende.

1.4 Ansvarsbegrænsning

Trademinds ApS er ikke ansvarlig for, at det leverede produkt eller serviceydelse er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for Selskabet. Trademinds ApS påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, hændelige begivenheder, eller andre lignende forhold. Trademinds ApS er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader. Trademinds ApS er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til Trademinds ApS samt leverandørers servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer. Trademinds ApS er ikke ansvarlig for nedbrud eller påvirkning af oplysninger på Amazon som følge af force majeure begivenheder herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer (uanset hvilken slags), eller arbejdskonflikter. Trademinds ApS samlede totale ansvar overfor Selskabet er begrænset til et beløb svarende til kontraktens samlede pålydende. Trademinds ApS er ikke ansvarlig for at det leverede produkt opfylder lovgivning eller standarder selvom det tilstræbes.

1.5 Særligt for Amazon som 3. part og markedsplads

Trademinds ApS er ikke ansvarlig for ændringer i produktet titel, tekst, billeder, annoncering, tilgængelighed eller lignende foretaget af Amazon. Trademinds ApS er ikke ansvarlig for beskadiget eller forsvundne produkter som følge af Amazons håndtering.

1.6 Gældende lov og værneting

Aftalen er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved en dansk domstol i den retskreds hvor Trademinds ApS er beliggende.